Annual fire drills

พนักงานโรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559 โดยได้รับความร่วมมือจาก ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก เมืองพัทยา เป็นผู้ฝึกสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาลและการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย